โครงการสัมมนาอบรมผู้นำประชุมเชียร์และรับน้องใหม่

 เมื่อวันที่ 25 และวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ได้จัดโครงการสัมมนาอบรมผู้นำประชุมเชียร์และรับน้องใหม่  ให้กับผู้นำทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ผู้นำวินัย ผู้นำเชียร์ ผู้นำลีดเดอร์ ผู้นำนันทนาการ ผู้นำพยาบาล เพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเขียนแผนกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้ง ข้อแนะนำ ข้อคิดในการจัดกิจกรรม มีการแบ่งกลุ่มเขียนแผนกิจกรรมฯ ของผู้นำแต่ละด้าน การนำเสนอแผนฯของผู้นำในโครงการดังกล่าว