โครงการ NU Robot Contest

 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 ชมรมโรบอทได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์  NU Robot Contest # 5 ในหัวข้อ Fighting Recycle Robot ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  มีผู้สมัครทั้งหมด 7 ทีม และมีผลการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ   ทีม Saklek 01    โรงเรียนสากเหล็ก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทีม Saklek 02  โรงเรียนสากเหล็ก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม @ดอยลอยฟ้า โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
รางวัลชนะเลศประเภทความคิดสร้างสรรค์  ทีม TPH1 โรงเรียนตะพานหิน