สัมนาผู้นำ

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559  และวันที่ 3 กันยายน 2559   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้จัดโครงการสัมนาผู้นำเพื่อให้ความรู้แก่ประธานสโมสรนิสิต และประธานชมรม ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำโครงการฯ  พร้อมทั้งให้สโมสรนิสิต/ชมรม มานำเสนอผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2558  และนำเสนอแผนโครงการและกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 60 (1 ตุลาคม 60- 30 กันยายน 2560)  

1
2
Next