โครงการประชุมเชียร์

 เมื้อวันที่ 7-11,15-18 , 22-25  และ 28 สิงหาคม 2559  สโมสรนิสิตได้จัดโครงการประชุมเชียร์   เพื่อให้นิสิตมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักประเพณีของคณะฯ และได้ฝึกวินัยในตนเอง  มีความเข้าใจกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและของคณะ  ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง  และสามารถร้องเพลงเชียร์และเพลงต่างๆ ของคณะฯ ได้