กิจกรรมต้นแบบของ Tech Startup Club 12 กันยายน 2559

กิจกรรมต้นแบบของ Tech Startup Club
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม EN617 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก