โครงการให้ความรุ้และการคัดแยกขยะ

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการให้ความรู้และการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง
โครงการจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง
และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทิ้งขยะอีกทั้งเป็นการลดปริมาณขยะและมลพิษภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

1
2
3
Next