รับรองหลักสูตรวิศวกรรมโยธา 15 ก.ย. 2559 ห้อง EN 617

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์กับหน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)  โดย เชิญวิทยากรจากสภาวิศวกร มาให้ความรู้ในเรื่องระบบการรับรองดังกล่าว

1
2
Next