การประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการวิจัย ระบบอาคารถอดประกอบอัจฉริยะ ระบบผนังเบาแบบถอดประกอบที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและสามารถป้องกันกระสุนและการถูกตรวจจับในเวลากลางคืน

 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม CE 230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการวิจัย ระบบอาคารถอดประกอบอัจฉริยะ : ระยะที่1 ระบบผนังเบาแบบถอดประกอบที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและสามารถป้องกันกระสุนและการถูกตรวจจับในเวลากลางคืน