นิสิตญี่ปุ่น เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2559 ได้มีการประชุมเกี่ยวกับงานวิจัย Dr.Shinta Seto จาก Nagasaki University ณ อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร