โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ครั้งที่ 19

 เมื่อวันที่ 14-28 กรกฎาคม 2559  ชมรมวิชาการ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ครั้งที่ 19  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนในวิชาพื้นฐาน ได้แก่วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เซลล์  กฎหมวย กลศาสตร์ ภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษา  อีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมนันทนาการในโครงการดังกล่าว