บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS จัดบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6  ตุลาคม 2559 ณ ห้อง Slope 3 ชั้น 7 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS (เอส-วาย-เอส) ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนคุณภาพได้มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ จัดบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้รับความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับด้านต่างๆ ที่น่าสนใจ  จากวิทยากรผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์โดยตรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนิสิตหลังสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานจากสถานที่จริง