โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิต

 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559  งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิตที่สังกัดชมรมในคณะฯ และสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์   ณ ห้องประชุม EN 617 อาคารเรียนรวม โดยอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" และการป้องกันอุบัติเหตุในการออค่าย ในวันดังกล่าว

1
2
3
4
Next