กิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ e-Camp 2016

     กิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2559  นั้นได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียนที่มีใจรักอิเล็กทรอนิกส์ มาร่วมกิจกรรมมากมาย  และภายในค่ายที่จัดขึ้นได้มีการอบรมและให้ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ
 


(1) ด้านอนาลอก (Analog)


- รู้จักอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น ตัวต้านทาน (resistor), ตัวเหนี่ยวนํา (inductor), ตัวเก็บประจุ (capacitor),


ทรานซิสเตอร์ (transistor), ทรานซิสเตอร์ชนิดควบคุมการทํางานโดยสนามไฟฟ้า (FET), ไดโอดเปล่งแสง (LED), ไดโอด


(diode) ฯลฯ


- สามารถตรวจสอบและอ่านค่าอุปกรณ์พื้นฐานได้


- กฎของโอห์มและการวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน


(2) ด้านดิจิทัล (Digital)


- Logic gate พื้นฐาน เช่น AND gate, OR gate, NOT gate/Inverter


- พีชคณิตบูลีน


- วงจร Combination


(3) ด้านคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (Computer/ Microcontroller)


- ภาษาโปรแกรมสําหรับเขียนควบคุม MCU


- พื้นฐานสถาปัตยกรรม Computer/ MCU


 


บุคลากรดําเนินการ


1 .ผศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา      อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์


2. ผศ.ดร.มุฑิตา สงฆ์จันทร์    อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์


3. ผศ.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์    อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์


4. อาจารย์เศรษฐา ตั้งค้าวานิช   อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์


5. ว่าที่ร้อยตรีธานี โกสุม       ครูช่างประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์


6  นายเผ่าพัฒน์ แสงอบ       ครูช่างประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์


7. นายสามารถ ยาเกิ้น นิสิตชั้นปีที่ 3 (ประธานชมรมโรบอท มหาวิทยาลัยนเรศวร)


และ นิสิตช่วยงาน และ นิสิตที่เป็นสมาชิกชมรม ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


 


      โดยทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมถึง นิสิตที่เป็นสมาชิกชมรม เข้ามาช่วยกันจัดกิจกรรมให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ

1
2
Next