บริษัท AP แนะแนวการทำงานให้กับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม  2559 เวลา 09.30 – 15.00  น. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต  หัวข้อ หลักในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ AP OPEN HOUSE 2017  ณ ห้อง Slope 4 ชั้น 7 อาคารวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นิสิต และผู้สนใจ ได้รับความรู้จากวิทยากร ผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์โดยตรง