ประชุมโครงการวิจัย Advancing co-Design of integrated strategies with AdaPtation to climate change in Thailand (ADAP-T)

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2559 ได้มีการประชุมโครงการวิจัย Advancing co-Design of integrated strategies with AdaPtation to climate change in Thailand (ADAP-T) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างชาติ(ญี่ปุ่น)