โรงเรียนเวียงมอกวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง เข้าศึกษาดูงาน

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง เข้าศึกษาดูงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณะครู จำนวน 6 คนและนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 79 คน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้อาจารย์และครูช่างแนะแนวนักเรียนในงานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม