การประชุมติดตามการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรประจำปี พ.ศ.2560 และชี้แจงเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

 หน่วยวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดประชุมติดตามการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรประจำปี พ.ศ.2560 และชี้แจงเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม  โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กล่าวถึงนโยบายการดำเนินการจัดทำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 และดร.พิสุทธิ์  อภิชยกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรภายในงานดังกล่าว