RISE 2: Thai Rail Industry Symposium and Exhibition

เมื่อวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2559 ทางสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (NU-RRI) คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทยครั้งที่ 2 (The Second Thai Rail Industry Symposium and Exhibition (RISE2) Main Theme "Railway Standard and Thai Railway Parts Manufacturing") ณ ชั้น 2 สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน และส่งมอบผลงานวิจัยการพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยและสภาวะการใช้งานได้ของระบบราง ด้วยการวัดการสั่นสะเทือน สำหรับประยุกต์ใช้งานกับระบบรางในไทย เสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมทั้งร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในการเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของทางสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง