การประชุมเชิงปฎิบัติการ (Work Shop)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 ทางสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (NU-RRI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และ Korea Railroad Research Institute (KRRI) ประเทศเกาหลีใต้ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Work Shop) โครงการศึกษาการพัฒนามาตรฐานด้านระบบรางของประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และร่างแผนการดำเนินงานโครงการการศึกษาการพัฒนามาตรฐานด้านระบบรางของประเทศไทย