การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย ครั้งที่ 1 (Focus Group1)

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 ทางสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (NU-RRI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย ครั้งที่ 1 (Focus Group 1) ตามแผนการประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาแผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย และการดำเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องออร์คิด 1-2 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ซิตี้โฮเต็ล สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเดินรถไฟเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 จาก 25 หน่วยงาน