การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย ครั้งที่ 2 (Focus Group2)

เมื่อระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2559 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (NU-RRI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทยครั้งที่ 2 (Focus Group 2) ตามแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ และการดำเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่ให้บริการรถไฟฟ้า เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 22 ท่าน จาก 13 หน่วยงาน