เข้าร่วมงาน Smart Rail Congress & Expo 2016

 เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (NU-RRI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยด้านระบบรางในงาน Smart Rail Congress & Expo 2016 ณ ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ผลงานวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ