การนำเสนอพร้อมทั้งสาธิตการตรวจวัดรถไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและสภาวะการใช้งานได้ของระบบราง

เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2559 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (NURRI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และทีมงาน ได้้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมทั้งสาธิตการตรวจวัดรถไฟที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยและสภาวะการใช้งานได้ของระบบราง ด้วยการวัดการสั่นสะเทือน สำหรับประยุกต์ใช้งานกับระบบรางในไทย” เสนอต่อ รมว. คมนาคม และคณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน วช., สวทช. เป็นต้น
ไม่มีข้อมูล