การนำเสนอพร้อมทั้งสาธิตการตรวจวัดรถไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและสภาวะการใช้งานได้ของระบบราง

เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2559 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (NU-RRI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีโอกาสแสดงผลงานวิจัยพร้อมทั้งสาธิตการตรวจวัดรถไฟที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยและสภาวะการใช้งานได้ของระบบราง ด้วยการวัดการสั่นสะเทือน สำหรับประยุกต์ใช้งานกับระบบรางในไทย” เสนอต่อ คณะฯ รมว.คมนาคม และหน่วนงานผู้สนับสนุน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น