สวัสดีปีใหม่ 2560

 ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี เช่นเดียวกันกับปีนี้ พ.ศ.2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบความสุขไปยังหน่วยงาน คณะ และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย ทางคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ก็นำของขวัญปีใหม่มามอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่นกันทุกปี