นักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นได้เข้าร่วมประชุมหารือ งานนวิจัยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 วันที่ 31 มกราคม 2560 นักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นได้เข้าร่วมประชุมหารือ งานนวิจัยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุม CE419 อาคารวิศวกรรมโยธา