โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ พิษณุโลก

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก โดยนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในโครงการศึกษาความเหมาะและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม CE419 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร