ผลงานความร่วมมือ ระหว่าง 6 สถาบัน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี 2559 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนามาตรฐานการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตโดยคำนึงถึงความคงทนและอายุการใช้งาน" ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี 2559 จากสภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 งานวิจัยนี้เป็นผลงานความร่วมมือ ระหว่าง 6 สถาบัน โดยมี ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล (SIIT) เป็นหัวหน้าโครงการ และ ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์ นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหนึ่งในคณะผู้ร่วมวิจัย