วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยและสภาวะการใช้งานได้ของระบบราง ด้วยการวัดการสั่นสะเทือน สำหรับประยุกต์ใช้งานกับระบบรางในไทย(Development of safety and serviceability evaluation system by measurement of vibration

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการตรวจวัดและระบบประเมินความปลอดภัยโดยการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของรถไฟขณะวิ่งให้บริการ โดยอ้างอิงกับมาตรฐาน UIC-518 simplified acceleration method ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาโปรแกรมช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถลดเวลาในการจัดการข้อมูลและการคำนวณตามขั้นตอนทางสถิติ รวมทั้งโปรแกรมยังสามารถแสดงผลการประเมินได้อีกด้วยระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้ง ซึ่งคณะวิจัยได้ทำการทดสอบกับขบวนรถทั้งแบบ express line และ city line ร่วมกับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ทั้งนี้งานวิจัยยังช่วยส่งเสริมการยกระดับการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานในการรับรองความปลอดภัยในการเดินรถและสามารถใช้ผลในการวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 
ไม่มีข้อมูล