โครงการปรับภูมิทัศน์รอบคณะวิศวกรรมศาสตร์

 เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ชมรมช่างก่อสร้างน้อยได้จัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์รอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้ทาสีฟุตบาท ทำป้ายวงเวียน และทาสีช่องจราจรรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์