อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ทางด้านการทำวิจัยด้วยสภาวะโลกร้อนและการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ทางด้านการทำวิจัยด้วยสภาวะโลกร้อนและการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 6-13 มีนาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และพื้นที่ไร่มันจังหวัดสุโขทัย