ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและประชุมเพื่อเจรจาความก้าวหน้าของ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น

 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับ  Prof. Nobuhiko Henmi  “Director of International Office in the Faculty of Engineering and Professor of Department of Mechanical Engineering Systems Engineering”. Shinshu University.   แล้วร่วมประชุมเพื่อเจรจาความก้าวหน้าของ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และ Shinshu University  ประเทศญี่ปุ่น  ในวันที่ 16  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 น. ห้องประชุม CE 230  อาคารวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์