ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลประกอบวงจรยอดเยี่ยม ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

 ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลประกอบวงจรยอดเยี่ยม ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2017) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ที่จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2560 โดยทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรมีสมาชิกคือ นางสาวศศิธร ระเวกโฉม และ นางสาวอาราดา คหัฏฐา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และ มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ กิระวิทยา อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับการแข่งขัน YECC นี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นที่เข้าร่วมแข่งขัน จะถูกคัดเลือกจากนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Electronics Camp: eCamp) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดย มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นศูนย์การจัดค่ายในเขตภาคเหนือที่ครอบคลุมโรงเรียนในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และ เพชรบูรณ์  ในการจัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนิสิตในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ ครูช่างและคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์