โครงการ Sci-tech สัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการ Sci-tech สัมพันธ์ ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อโชว์สปริต 4 คณะ  การหลีดรวมจากทุกคณะ เพลงมาร์ช มน. เพลงดอกเสลา  การประกวด Mr., Miss Scit-tech  และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1
2
Next