บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด ขอเข้ามานำเสนอโครงการก่อตั้งศูนย์การออบแบบวงจรอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไทย และตำแหน่งงานว่างให้กับนิสิต

     บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด ขอเข้ามานำเสนอโครงการก่อตั้งศูนย์การออบแบบวงจรอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไทย และตำแหน่งงานว่างให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้อง EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์