โครงการจัดการแข่งขันการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เบียร์เกม ครั้งที่ 2

โครงการจัดการแข่งขันการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เบียร์เกม ครั้งที่ 2 จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่อาคารเรียนรวม ห้อง EN609 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การเรียนรู้ผ่านการแข่งขันและสื่อที่สนุกสนานเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้นิสิตสนใจและทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาการต่างๆได้ดียิ่งขึ้น เบียร์เกมได้ถูกประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจกลไกของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 13 ทีม รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 70 คน 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/BeerGameNU/