คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรณคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรณคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 7.00 น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร