ภาพบรรยากาศ เปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำพิธีเปิดใช้งานห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์