ผลงานความร่วมมือ ระหว่าง 2 สถาบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น ในสาขาอิเล็กทรอนิดส์กำลัง (PE) จากการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับบทความ เรื่อง "การประมาณค่าพารามิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม" ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น ในสาขาอิเล็กทรอนิดส์กำลัง (PE) จากการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี
บทความนี้เป็นผลงานความร่วมมือ ระหว่าง 2 สถาบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.สมพร เรืองสินชัยวานิช และดร.ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ อยู่ในคณะผู้ร่วมนำเสนอบทความ