คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการออกฝึกงานประจำภาคฤดูร้อนนิสิต ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการออกฝึกงานประจำภาคฤดูร้อนนิสิต ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี เป็นประธานในพิธี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
ณ  ห้อง QS 4401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ 

-------------------------------


เวลา 8.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับคู่มือฝึกงาน
เวลา 09.00-09.10 น.  กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
        โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เวลา 09.10 – 10.00 น. บรรยาย หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน และการจัดทำรายงานการฝึกงาน
        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา สิมารักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
เวลา 10.00 – 10.15 น. บรรยาย หัวข้อ Google Map-Google แผนที่ ดูตำแหน่งของคุณบน Maps
        โดย อาจารย์รัฐภูมิ  วรานุสาสน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
        และคุณวิสุทธิ์   แก้วป้องปก  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เวลา 10.15 – 12.00 น.   นิสิตเข้ารับบรรยายตามสาขาวิชา “แนะนำด้านการฝึกงาน บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานของนิสิต         ฝึกงานและประสบการณ์ปัญหาที่พบในการฝึกงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ้งให้นิสิตทราบ"
        ห้อง QS 4207 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
          ห้อง QS 4208 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
          ห้อง QS 4209 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          ห้อง QS 4107   สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
        ห้อง QS 4108   สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
        ห้อง QS 4109   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
        ห้อง QS 3301   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เวลา 12.00-12.30 น. นิสิตพักรับประทานอาหารกลางวัน (แจกข้าวกล่อง)
เวลา 12.30-12.55 น. ลงทะเบียนรับเอกสารรายงานตัวการฝึกงาน
เวลา 12.55-13.50 น. แนะนำสภาวิศวกร/การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร โดย วิทยากรจากสภาวิศวกร
เวลา 13.50-14.40 น. แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร โดย วิทยากรจากสภาวิศวก
เวลา 14.40-15.30 น.   การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องและการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค โดย วิทยากรจากสภาวิศวกร
เวลา 15.30-16.00 น.  ตอบข้อซักถาม