บริษัท โอแก๊ส โซลูชั่นส์ ประเทศไทย จำกัด ขอเข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทและรับสมัครงานนิสิต วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 บริษัท โอแก๊ส โซลูชั่นส์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจขุดเจาะน้ามัน พลังงาน ปิโตรเลียม ขอเข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทและรับสมัครงานนิสิต