บริษัท NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD ขอเข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ด้วย บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรีประจำทุกปี  ในปีการศึกษา 2560 ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์พิจารณา จำนวน 16 คน  ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เพื่อสัมภาษณ์ทุนนิสิต และนำเสนอบริษัท