นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล”

 กรมทรัพยากรน้ำบาลดาล ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมสัญจรเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันะ 2560 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ได้ส่งผลงานเข้าประกวด และเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย จาก15 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และในวันที่ 16 มีนาคม 2560 นิสิตได้ไปนำเสนอผลงานการคัดเลือกรอบสุดท้าย ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอมเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โดยมีรายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. นางสาวกนกวรรณ นพพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รหัสนิสิต 56364755

2. นายศุภกิจ บุญประเสริฐ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รหัสนิสิต 56365004

3. นายสุริยา ชวดนุช นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รหัสนิสิต 56365059

4. นายกัญจน์ อินจีน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รหัสนิสิต 56364786

5. นางสาววิลาสินี ใหม่ต๊ะ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมโยธา รหัสนิสิต 56360672

6. นางสาวศิรินันท์ นัยทอง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมโยธา รหัสนิสิต 56360726

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก website กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ Facebook กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล