สถานความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเสวนาวิชาการ และ รับฟังข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 หัวข้อแนวทางการกำหนดระยะห่างระหว่างชุมชนกับสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 สถานความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเสวนาวิชาการ และ รับฟังข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 หัวข้อแนวทางการกำหนดระยะห่างระหว่างชุมชนกับสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535