ประชุมเชิงปฏิบัติการ SERVIR-Mekong วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร