รางวัล Young innovator awards จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

นายอัครวินท์ ครองไชย, นายธนา เสมารัมย์ และ นายสุภาพ มายาง นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร แถลงความสำเร็จการประดิษฐ์นวัตกรรมช่วยผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและต้องรับประทานยาประจำ คือ “Meddi เครื่องจ่ายยาอัจฉริยะประจำบ้าน” โดย ดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมความเที่ยงตรงและการแพทย์ (PMET) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Young innovator awards จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท และได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์เป็นระยะเวลา 5 วัน

ที่มา - https://www.phitsanulokhotnews.com/2017/11/28/111998