โครงการประชุมสัมมนาผู้นำสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 สโมสรนิสิตนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้นำสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ตัวแทนนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการและพัฒนาโครงการฯ ที่จะทำร่วมกัน

1
2
3
Next