โครงการเสลาเกมส์

เมื่อวันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ 2560 สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการเสลาเกมส์ ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อจัดแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร และทำให้นิสิต มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย