โครงการ Entaneer Festival

เมื่อวันที่ 27-31 มีนาคม 2560 และวันที่ 2 - 5 เมษายน 2560 สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ Entaneer Festival ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อจัดแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีความน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย