คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมประชุมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วิมล แตะกระโทก ได้เข้าร่วมประชุมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จ.นนทบุรี